Všeobecné záverečné ustanovenia

  1. 1. Pre identifikáciu súťažiaceho sa vyžaduje prihlásenie sa na stránke kódom a emailom zákonného zástupcu, na adresu ktorého bol predmetný kód doručený. Ceny budú oceneným žiakom poslané organizátorom SŠPG o.z. na adresu školy, alebo po predchádzajúcej dohode si príde žiak v sprievode zákonného zástupcu prevziať cenu do miesta sídla organizátora SŠPG o.z. na Plynárenskú 6, Bratislava.

  2. 2. Zákonný zástupca žiaka zapojením sa do súťaže udeľuje organizátorovi súťaže SŠPG o.z. a jeho partnerovi spoločnosti Ševt a.s. súhlas na reklamné a marketingové účely (v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, a email) V prípade výhry aj súhlas s využitím a zverejnením svojich údajov na webových stránkach organizátora (v rozsahu meno, priezvisko, škola) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch súťaže, a to bezplatne.

  3. 3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov SŠPG o.z. a partnerovi súťaže spoločnosti Ševt a. s. nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Budeme radi, ak budete o podozrení že s údajmi nezachádzame v súlade so zákonom informovať najprv nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

  4. 4. Zákonný zástupca žiaka zapojeného do súťaže môže súhlas udelený na tento účel kedykoľvek písomne odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi sa žiak zo súťažiacej školy považuje za nespĺňajúceho podmienky súťaže, je zo súťaže vylúčený.

  5. 5. Osobné údaje zúčastnených budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže zákonný zástupca žiaka zapojeného do súťaže súhlas udelený na tento účel - súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na e-mailovú adresu: info@sspg.sk alebo písomne poštou na adresu organizátora súťaže.

  6. 6. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov organizátora súťaže, ktoré sú zverejnené na: www.sspg.sk.

  7. 7. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na stránke www.sspg.sk. Organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod.

  8. 8. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na stránke www.sspg.sk.
 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved