Pravidlá súťaže

Súťaž pozostáva zo skladania puzzle Slovenska - geografické členenie, ktoré si spustíte kliknutím na stránke www.sspg.sk, na políčko s označením SÚŤAŽ.

Účastníci súťaže

Do súťaže sa môže dieťa zapojiť len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.

 1. 1. V prípade, že sa žiak prihlási do súťaže, zákonný zástupca potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami tejto súťaže. Účasťou v súťaži zároveň zákonný zástupca vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a súhlasí s ich zverejnením.

 2. 2. Účastníkom súťaže (ďalej len „Súťažiaci“) je žiak základnej školy, fyzická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami súťaže. V prípade neplnoletej osoby v tomto prípade žiaka, za jeho účasť v Súťaži zodpovedá zákonný zástupca žiaka. Každý Súťažiaci je povinný potvrdiť a odoslať elektronickou formou svoj súhlas s Pravidlami súťaže, ktorý sa nachádza na stránke www.sspg.sk, pod odkazom SÚŤAŽ.

 3. 3. Zo súťaže sú vylúčení členovia združenia SŠPG a zamestnanci partnera súťaže spoločnosti ŠEVT a.s. a ich rodinní príslušníci.

 4. 4. O výsledku súťaže budú informovaní zákonní zástupcovia detí alebo učitelia emailom, ktorí sú oprávnení prevziať jednotlivé výhry.

 5. 5. Súťažiaci žiak prostredníctvom svojich zákonných zástupcov svojou účasťou v súťaži vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti, ktoré uviedol v súvislosti so Súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

Výhry

 1. Súťažiaci môže v súťaži získať výhry, ktoré sa budú odvíjať od náročnosti skladania jednotlivého puzzle. Budú hodnotené a ocenené obidve vekové kategórie.

 2. Vyhodnotený bude vždy najlepší, t. j. najkratší čas poskladania.

 3. Výsledky budú zverejnené na webe www.sspg.sk a tiež na webe partnera súťaže spoločnosti Ševt a. s., na www.sevt.sk.

 4. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť hlavné výhry inými výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 5. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je možné požadovať vydanie inej odmeny či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.

Kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

Výhercovia budú o výhre upovedomení na e-mailovú adresu.

 1. 1. Ak sa výherca do 72 hodín od oznámenia o výhre s organizátorom SŠPG o. z. neskontaktuje, je z hry vylúčený a stráca nárok na výhru od organizátora súťaže.

 2. 2. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne a právne vymáhateľné vrátane vymáhania účasti v tejto súťaži.

 3. 3. Spôsob, miesto a čas odovzdania výhier výhercom určí organizátor, pričom každému výhercovi bude oznámený e-mailom.

 4. 4. Za výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca. Výherca v tomto prípade jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že ak výhru neprevezme do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre organizátorom, stráca na ňu nárok a výhra prepadá v prospech organizátora SŠPG, o. z.

 5. 5. Zákonný zástupca výhercu/žiaka sa musí preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom výhercu. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 
Puzzle 2018 - Copyright 2018 SŠPG, All Rights Reserved